Yasama Organı

Yasama Organı

Yasama Organı ‘nın yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir.

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 7 asıl 4 yedekten oluşmaktadır.Üyelerin 6 sı Yargıtay , 5 i Danıştay üyeleri arasından seçilir.Seçimlerin yapılması savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir.

 

Cumhur Başkanının Seçimi Yenileme Sebepleri

 • 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamaması
 • Başbakanın istifası üzerine 45 gün içinde yeni kabine kurulamaması.
 • Bakanlar kurulunun güven oyu alamaması.

 

 

Milletvekili Olma Şartları

 • En az ilk okul mezunu olmak.
 • En az 25 yaş doldurmak (Referandum ile 18 yaşa indirildi)
 • Kısıtlı olmamak.
 • Askeri vazifesini yerine getirmiş olmak.
 • Kamudan yasaklı olmamak.
 • Taksirli suçlar hariç hapis cezası almak.
 • Affa uğramış olsa bile zimmet yapmamış olmak.

 

 

Milletvekilliğin Sona Erme Sebepleri

 

a) Kendiliğinden Sona Erme 

 • Cumhurbaşkanı seçilme.
 • Ölüm
 • Yasama döneminin sona ermesi

 

 

b) TBMM Kararı ile Sona Erme

 • İstifa
 • Bağdaşlaşmayan bir görevi sürdürmek.
 • Toplantılara katılmamak

 

 

c) Yargı Kararı ile Sona Erme

 • Kısıtlanma
 • Hüküm Giyme

 

 

Not: Bir partiden istifa etmek milletvekilliğini düşürmez.


Başkanlık Divanı 

 • Oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamaz.
 • TBMM Başkanı işlediği suçtan dolayı Yüce Divana gönderilir.
 • Görev alanların milletvekilliği devam eder.

 

 

Meclis Başkanı Görevleri

 • TBMM iç tüzüğünü resmi gazetede yayımlar.
 • TBMM üyelerini doğrudan toplantıya çağırabilir.
 • Cumhurbaşkanlığının yerine vekalet eder.
 • Başkanlık Divanını yönetir.
 • TBMM komisyonlarını denetler.

 

 

Siyasi Parti Grupları Görevleri

 • En az 20 milletvekili ile kurulurlar.
 • Gensoru önergesi verebilirler.
 • İktidar ve Ana muhalefet parti meclis grupları , Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir.
 • TBMM başkanlığına aday gösteremezler. 

 

 

Olağan Üstü Toplantı Durumları

Cumhur Başkanı ve TBMM Başkanı doğrudan çağırır.
Bakanlar Kurulu ve 1/5 Milletvekili dolaylı olarak çağırır.

Anayasa değişikliği teklifi (1/3)
Anayasa değişikliği kabulu (3/5)
Cumhurbaşkanı suçlama teklifi (1/3)
Cumhurbaşkanı vatana ihanet ile suçlama (3/4)

 

 

TBMM Yetki ve Görevleri

 • Kanun koymak , değiştirmek ve kaldırmak.
 • Milletler arası anlaşmaları onaylamak.
 • OHAL sıkı yönetimi onaylamak
 • Genel ve özel af çıkarmak.
 • Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
 • RTÜK üyeleri seçmek
 • Yüce Divana 3 üye göndermek.
 • Kamu baş denetçisini seçmek.
 • Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek.
 • En çok 90 gün tatil yapabilir.
 • Karar olmadan 15 gün tatil arası verebilir.
 • Cumhurbaşkanından gelen kanun teklifini
  — 15 gün içinde yayınlar 
  — TBMM’ye gönderir , geri gelir ve yayınlar.
 • Tarih belirtilmemiş ise 45 gün sonra yürürlüğe girer bu teklif.

 

 

Bütçe Kanunu

 • Bakanlar kurulu tarafından en az 75 günde TBMM’ye sunulur.
 • Bütçe kanunu 55 gün içinde görüşülür.
 • Gider artıcı , azaltıcı önerilerde bulunulmaz.
 • TBMM tarafından ret edilirse hukümet istifa eder.
 • Cumhurbaşkanı bütçe kanununu geri gönderemez yayınlaması ve onaylaması gerek.
 • KHK ile bütçe kanununda değişiklik yapılmaz.

Yazar: KPSS